Våra konsulter kan hjälpa till inom alla områden i kemikaliehanteringen i din verksamhet. Oavsett om det behövs stöttning i punktinsatser som att översätta ett säkerhetsdatablad, tolka ett exponeringsscenario eller ett helhetsåtagande för att stötta hela verksamheten, exempelvis med en outsourcad miljöchef. Beroende på nivå i företaget finns olika ansvarsområden för kemikaliearbetet. Vi kan stötta med vår kunskap hela vägen, från strategisk nivå och ut i hela organisationen och anpassar en stödjande insats efter era behov och önskemål.

Konsulting på plats

Inköp
Hjälp med att ta fram korrekta inköpsrutiner för att köpa in rätt produkter från början. Därmed behöver företaget inte ha fler produkter än vad som behövs och produktsortimentet kan begränsas. Dessutom minimeras kostsam avfallshantering. Rutinerna resterar även i bättre val av produkter med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet.

Fysisk inventering
Hjälp med inventeringen av företagets kemiska produkter för att skapa en god överblick samt underlätta utfasningen av produkter som inte längre används. Vi hjälper även till att ta fram aktuella och korrekta förteckningar över produkterna.

Information
Hjälp med att ta fram rutiner och processer för att nå ut med relevant information till alla berörda i verksamheten. Vi ser till att informationen är lättillgänglig så att alla anställda enkelt kan hitta specifik information om exempelvis hantering, skyddsutrustning och agerande om något händer.

Riskbedömning
Hjälp med att identifiera risker i verksamheten och att ta fram åtgärder för att begränsa och eliminera dessa. Med vår kompetens fungerar vi som en brygga mellan risker för både kemikalier och arbetsmiljö. Genom en bra riskbedömning blir arbetsvardagen säkrare för de anställda.

Avfall/förvaring 
Hjälp med allt från uppmärkning till ventilation och att säkerställa att produkterna hanteras på ett säkert och regelrätt sätt från inköp till avfall. Vi ser över hur och var kemikalierna förvaras, om de får samförvaras samt se till att de förvaras säkert. Vi tar även fram en bra avfallsinstruktion så att avfallet förvaras på rätt sätt. Med koll på förvaring och avfall blir det tryggare för alla anställda och hanteringen mindre kostsam.

Substitution
Hjälp med allt från att ta fram rutiner och beskrivningar till att stötta hela substitutionssarbetet i verksamheten. Därmed kan ni använda produkter som är bättre ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Lagbevakningstjänster
Hjälp med tolkning och bedömningar vid förändringar i kemikalielagstiftningen. Vi uppdaterar rutiner och styrdokument, ger rekommendationer samt upprättar åtgärdsplaner.

Omvärldsbevakning
Hjälp med att ta fram rapporter, stöttning med expertis och lagstöd för att möta leverantörers och kunders krav och förväntningar på er kemikaliehantering. Vi kan även ta fram åtgärdsplaner för att säkerställa att företaget fortsätter vara en trovärdig aktör och därmed valbar.

Säkerhetsdatablad

Vare sig du är en användare, tillverkare eller distributör så kan vi assistera med allt från att skapa ett helt nytt säkerhetsblad, utifrån ett befintligt recept, till revidering eller översättning. Vi gör även lokala
anpassningar av korrekta värden m.m. beroende på vilken marknad det ska användas på.

Anpassning
Anpassning av säkerhetsdatablad enligt REACH Bilaga II om hur detta ska vara uppbyggt. Ett säkerhetsdatablad ska alltid innehålla 16 avsnitt med specificerad information Inhämtande av eventuella toxvärden och hygieniska gränsvärden görs. (Svenska)

Översättning + Anpassning
Översättning till angivet språk plus anpassning enligt REACH Bilaga II samt inhämtande av toxvärden och hygieniska gränsvärden för respektive land. (Svenska, engelska, norska, danska, tyska)

Översättning + Anpassning 
Översättning till angivet språk plus anpassning enligt REACH Bilaga II samt inhämtande av toxvärden och hygieniska gränsvärden för respektive land. (Övriga språk)

Utifrån recept
Skapande av säkerhetsdatablad från grunden utifrån kundens recept. Beräkning av klassificering och inhämtande av relevant data görs. Av kunden krävs recept samt ingående komponenters säkerhetsdatablad.

KONTAKT