Vår modell
för säker kemi

 

Modellen omfattar åtta områden där kemikaliehanteringen och dokumentationen kan effektiviseras. Vår metod ger en genomlysning av era starka och svaga sidor och en överskådlig bild över nuläge kontra önskat läge. Resultatet blir att ni enkelt kan se vad ni bör lägga kraft på i er kemikaliehantering. Ni kan välja att gå varvet runt med oss eller fokusera på valda delar.

 

Vår modell

Inköp Omvärldskrav Lagbevakning Substitution Avfall & Förvaring Information Riskbedömning Inventering


shoppingInköp

Vi ser över er organisation, rutinerna och hanteringen av in- och utflödet. Med en bättre överblick över inköpsförfarandet får du mer tid över till kärnverksamheten samtidigt som sortimentet begränsas. Att köpa in rätt produkter är A och O i en effektiv kemikaliehantering.


wasteAvfall/förvaring

Samförvaring av vissa kemikalier kan få stora konsekvenser. Vi hjälper er att se över hur och var era kemiska produkter ska förvaras samt hur skåp och förpackningar ska vara uppmärkta. Avfallshanteringen kan bli kostsam om avfallet inte tas omhand på rätt sätt. Vi bistår med kunskap och uppförande av rutiner inom området.


Inventering-blaInventering

Vi säkerställer att ni vet vilka era produkter är, var de förvaras och hanteras. Resultatet av inventeringen redovisas i tydliga kemikalieförteckningar.


substitutionSubstitution

Verksamheter uppmanas att arbeta med substitution vilket är ganska komplicerat.Vi kan hjälpa er med substitutionsförslag samt utvärdering. Genom att använda iChemistry får ni en bra dokumentation av arbetet.


Information_vitInformation

Relevant och tydlig information värnar om både personal och varumärke. Det är viktigt att säkerställa att mottagaren har fått och förstått informationen. iChemistry finns tillgängligt både på webben och via app för att öka tillgängligheten och spridningen av information.


lawLagbevakning

Den gamla tidens skandaler med kemikalier har vi förhoppningsvis bakom oss. Forskningen går framåt och miljöfokuset är stort vilket ökar kraven. Vi ser till att ni får uppdaterad information om relevant lagstiftning inom kemikalie-området. Hur får ni reda på om ni måste byta ut en kemisk produkt, och vad får de nya besluten för konsekvenser för ert företag?


riskRiskbedömning

Hantering av kemiska produkter kan vara förknippade med många risker. Allt från stora kemikalieolyckor med stora konsekvenser till mindre påverkan på den enskilda individen. En småskalig hantering kan exempelvis leda till en livslång allergi. Syftet med riskbedömningen är att identifiera risker och förebygga dessa. Kanske kan risken byggas bort helt eller behövs skyddsutrustning? En genomgång av dem innebär alltid att medvetenheten ökar och att man värnar om sina kollegor.


omvarld-blaOmvärldskrav

Omvärldens krav och förväntningar blir allt viktigare. Kunder och marknad kan ha krav och den allmänna opinionen synpunkter. Hur möter vi förväntningarna? Det här arbetet säkerställer att ni är fortsatt valbara, och det finns spinoff-effekter för både människa och miljö.

 

KONTAKT